DISCLAIMER - COPYRIGHT - WETTELIJKE BEPALINGEN

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.deantwerpsekoerier.be

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van DE ANTWERPSE KOERIER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer DE ANTWERPSE KOERIER links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. DE ANTWERPSE KOERIER  aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DE ANTWERPSE KOERIER niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

DE ANTWERPSE KOERIER gebruikt als beeldmateriaal eigen foto's, ons toestuurde foto's van derden, foto's van derden waarvan wij het publicatierecht kregen of foto's uit het publiek domein. Mocht u niettegenstaande dat merken dat wij een foto gepubliceerd hebben waarvan u denkt het auteursrecht te hebben, laat het ons aub weten via ONZE CONTACTPAGINA, zodat wij de gewraakte foto(s) onmiddellijk kunnen verwijderen.

Informatie gebruiken

DE ANTWERPSE KOERIER behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moerbeke digitaal of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

DE ANTWERPSE KOERIER behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen.

Copyright

SOFAM beschermt, verdedigt, onderhandelt, int en verdeelt de rechten van DE ANTWERPSE KOERIER, onder andere plastische, grafische, infografische, fotografische, architecturale werken, werken uit de toegepaste kunsten en audiovisuele werken. Deze inning van de auteursrechten gebeurt op drie niveaus:

Het individuele beheer van de auteursrechten :

SOFAM int auteursrechten, op basis van haar eigen tarief, op reproducties, onder welke vorm dan ook, en op de mededeling aan het publiek van werken van haar leden, zowel op vraag van de leden als op vraag van uitgevers of andere gebruikers. Zonodig vordert SOFAM, bovenop de basisrechten, ook schadevergoedingen wegens gebrek aan voorafgaande toestemming en/of gebrek aan naamsvermelding.

Het collectieve beheer van de vergoedingsrechten:

Het betreft de inning en de verdeling van rechten die verband houden met kabeltelevisie, reprografie, thuiskopie, openbaar leenrecht, …

Internationaal niveau:

SOFAM heeft contracten gesloten met een groot aantal buitenlandse zustermaatschappijen om de auteursrechten van SOFAMleden in het buitenland te innen.

Toepassing van het SOFAM-Tarief:

Het SOFAM-Tarief omvat de rechten voor de reproductie en de publieke mededeling van werken van de visuele kunsten. De vermelde tarieven zijn indicatief. De auteur kan, rekening houdend met de kwaliteit van zijn werk en met zijn eigen reputatie, lagere of hogere rechten vragen.

Tariefverminderingen omwille van de culturele of humanitaire aard van de publicatie of tariefvermeerderingen omwille van de gesponsoriseerde aard van de publicatie worden door de auteur zelf beslist.

Deze indicatieve tarieven zijn van toepassing op voorwaarde dat de wettelijke principes van het auteursrecht, zoals o.m. de voorafgaande toestemming en het recht op naamtekening, gerespecteerd worden.

Indien dit niet het geval is, behouden de auteur en SOFAM zich het recht voor om schadevergoedingen te eisen.

De auteur behoudt zich het recht voor om elk gebruik van zijn werk dat niet expliciet werd toegestaan te weigeren. De auteur behoudt zich het recht voor om het gebruik van zijn werken te weigeren in omstandigheden waarvan hij meent dat ze afbreuk doen aan zijn reputatie en/of dat ze niet stroken met zijn morele principes.

Het SOFAM-Tarief wordt door de Belgische hoven en rechtbanken erkend als de gepaste referentie die de gebruiken van het beroep eerspiegelt. Het is het resultaat van een uitgebreide consultatie van alle betrokken milieus en het steunt op de wettelijke bepalingen inzake het auteursrecht.

Verplichtingen voor de gebruiker:

Het gebruik van visuele werken is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.

Voorafgaande toestemming

De gebruiker moet de auteur en/of zijn rechthebbende en/of SOFAM vooraf toestemming tot reproductie en tot publieke mededeling vragen. Wanneer de gebruiker geen toestemming heeft verkregen, dan mag hij het werk niet reproduceren. (Art. 1 § 1)

Naamsvermelding

De gebruiker moet de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende correct en ondubbelzinnig vermelden zodat het werk onmiddelijk aan zijn auteur kan worden toegewezen. De naam kan op volgende manier vermeld worden: “© Jaar van publicatie – Naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende – SOFAM”. (Art. 1 § 2)

Eerbied voor de integriteit van het werk:

De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van de auteur. SOFAM verwijst naar het art.1 §2 van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten dat zegt: “de auteur van een literair of kunstwerk heeft op dat werk een onvervreemdbaar moreel recht. De globale afstand van de toekomstige uitoefening van dat recht is nietig”.

Intuitu personae karakter

Iedere toelating tot reproductie en tot publieke mededeling wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende.

Prijslijst:

De volledige tarievenlijst vindt u HIER.

Muziek door ons gebruikt in onze videoreportages:

DE ANTWERPSE KOERIER is 'bevoorechte partner' van youtube.com en heeft hierdoor automatisch het gebruiksrecht op de music libary van Yoytube. Alle muziek, door ons gebruikt in de reportages in onze videorepartages komt uit deze bibliotheek, waarop wij het gebruiksrecht verworven hebben.

17 februari 2015,

Danny Vermoens

Uitgever - Hoofdredacteur